Korčuľovanie patrí medzi obľúbené športy detí ako aj dospelých, má pozitívny vplyv na rozvoj pohybového, kardiovaskulárneho, dýchacieho aj termoregulačného aparátu. Motorickým učením nacvičujeme a zdokonaľujeme pohybové činnosti a zručnosti, rozvíjame pohybové schopnosti a telesnú zdatnosť. Korčuľovanie prispieva k sebarealizácii, umožňuje spontánnosť a prežívanie voľného času. Korčulovanie je zamerané na zvládnutie bezpečnej jazdy vpred, so schopnosťou primerane reagovať zmenou smeru(zrýchlením, spomalením, zastavením), cvičeniami rozvíjame koordinačné schopnosti a odvahu. Súčasťou výuky je aj zaraďovanie rôznych pohybových hier na zdokonaľovanie jednotlivých cvičení.